ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1.                      De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en alle leveringen van onze firma. Zij gaan voor op elke aankoopvoorwaarde en kunnen slechts gewijzigd worden op grond van een schriftelijke goedkeuring van onze firma. Het geven van een opdracht aan onze firma of het plaatsen van een bestelling houdt de aanvaarding van de algemene voorwaarden in.
 2.                      Om technische redenen kan het noodzakelijk zijn door de klant gewenste voorstelling aan te passen. In elk geval zal het ontwerp(tekst inbegrepen) ter goedkeuring aan de klant voorgelegd worden. De handtekening van de klant op het ontwerp "klaar voor druk" ontslaat onze firma van elke verantwoordelijkheid i.v.m. eventuele materiële vergissingen in het ontwerp aanwezig. Onze firma beveelt ten stelligste aan uit onze standaardkleuren te kiezen : gelet op de kleine hoeveelheden inkt die gebruikt worden, is het immers soms niet mogelijk de perfecte weergave van een speciale kleur te garanderen. Onze firma behoudt zich tenslotte het recht voor op de geleverde goederen op discrete wijze haar coördinaten & logo te vermelden.
 3.                      Goederen die aan gewicht verkocht worden, zullen bruto voor netto gewogen en gefactureerd worden. Voor bestellingen die vervaardigd moeten worden dient onze firma zich om technische redenen het recht voor te behouden 20% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren en te factureren.
 4.                      Prijzen worden opgegeven op basis van de tarieven die van kracht zijn op de datum van de bestelling. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijft iedere prijsopgave geldig gedurende 30 dagen. De prijzen die van toepassing zijn op het moment van de bestelling blijven geldig tot de levering van het bestelde artikel wanneer deze binnen de 3 maanden na datum van de bestelling plaats vindt. Eventuele wijzigingen in de prijs na deze periode verlenen aan de klant geen recht op annulering van de geplaatste bestelling. Indien aan een klant kortingen worden toegestaan, gelden deze uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze worden toegestaan. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlening ervan, in hoofde van de klant, een recht op gelijkwaardige kortingen bij latere bestellingen.
 5.                      In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling.
 6.                      De leveringstermijnen worden door onze firma vastgesteld. Zij zijn steeds benaderd. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak ook, geeft de klant nooit recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere met onze firma gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
 7.                      Wanneer de klant nalaat of weigert de bestelde goederen af te nemen, zal onze firma per aangetekend schrijven de klant in gebreke stellen tot afhaling van de bestelde goederen over te gaan. Wanneer de klant geen gevolg voorbehoudt aan deze aangetekende ingebrekstelling zal hij ten titel van forfaitaire schadevergoeding 35% van het bedrag in hoofdsom van de gekochte goederen verschuldigd zijn, exclusief B.T.W., onder voorbehoud van alle rechten van onze firma om voor de rechtbank de volledige uitvoering van de overeenkomst na te streven. Onze firma behoudt zich desgevallend eveneens het recht voor om per aangetekend schrijven, de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Wanneer onze firma van dit recht gebruik maakt, zal de ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden de 8e dag na het verzenden van het aangetekend schrijven.
 8.                      Klachten betreffende de levering moeten onze firma aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen. Iedere klacht na genoemde termijn is ongeldig. Een eventuele terugname van goederen geschiedt alleen wanneer deze in de oorspronkelijke verpakking gebleven zijn.
 9.                      De goederen worden verzonden op risico van de koper. De firma behoudt het recht, per verzending een port -en administratiekost aan te rekenen. Als geadresseerde heeft de koper tot taak de laatste vervoerder slechts kwijting te geven na nazicht of de goederen in goede staat worden afgeleverd.
 10.                    Het protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 11.                    Behoudens andersluidende overeenkomst worden onze goederen geleverd tegen betaling bij ontvangst. De uitgave van wissels en orderbriefjes brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige tegenvordering zijnerzijds. Klachten betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde rekening,  ontheffen de klant nimmer van zijn plicht tot betaling van de overige posten van de factuur.
 12.                    Indien de betalingen niet gebeurd zijn op de overeengekomen tijdstippen, brengt dit met zich mee dat alle nog verschuldigde sommen onmiddelijk eisbaar worden. Dit geeft onze firma tevens het recht contante betaling vóór verzending te eisen t.a.v. iedere nieuwe levering, ongeacht de voorwaarden van de overeenkomst of de bestelling waarop zij betrekking hebben en onverminderd het recht om verder leveringen stop te zetten. Onze firma behoudt zich eveneens het recht voor  om per aangetekend schrijven  de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Wanneer onze firma van dit recht gebruik maakt, zal de ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden de 8e dag na de verzending van het aangetekend schrijven.

     13.                  Bij gebreke van betaling op de overeengekomen tijdstippen brengen alle nog           verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekstelling een intrest van 10% per jaar op, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag- met een minimum van 25euro- als conventionele schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Boven en buiten de in het vorige lid vermelde intrest en schadevergoeding heeft onze vennootschap steeds het recht om in toepassing van artikel 6 van de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties t.o.v. de klant een redelijke schadeloosstelling te vorderen voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, kosten en ereloon van advocaat inbegrepen.

      14.                  Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van onze firma ; voor de uitvoering van de bestelling aangemaakte clichés blijven steeds onze eigendom.

      15.                  Indien onze firma bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht, staking, lock-out of andere onvoorzienbare omstandigheden verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts een deel ervan uitstrekt en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft onze firma, onverminderd de ons verder toekomende rechten, het recht om zonder rechtelijke tussenkomst naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat onze firma tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn. De klant is in alle gevallen gehouden het reeds geleverde te betalen.

     16.                 Onze firma behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege of zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen

alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant

     17.                  Onze firma kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of                         onrechtstreekse schade, eventueel voortvloeiend uit enig gebrek.

     18.                  Bestellingen voor rekening van derden.  Iedere persoon of maatschappij die een bestelling plaatst met verzoek aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derde overeenkomstig artikel 1120 van het burgerlijk wetboek en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betalingen, zelfs als onze firma akkoord ging met de wijze van facturering

     19.                  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd. Alle door onze firma aangegane verbintenissen worden beheerst door het Belgisch recht.